Isabizwana soqobo. Isabizwana in English, translation, Zulu 2019-03-07

Isabizwana soqobo Rating: 4,5/10 451 reviews

Isabizwana soqobo sakhiwa ngendlela ezimbili

isabizwana soqobo

Umcaba owasala emasini- intombi eyasala ekhaya ezinye zisenda. Ukuthwala ilunda- umuntu othi angathola ulutho oluhle abeseziphakamisa kungathi lololutho aluseyikuphela. Sobantu, Nonceba, Mansingo -amanye akhiwa ngokubhaxanisa incezu zenkulumo. Nanzi izibonelo zawo: Ubunye Ubunengi Okhulumayo mi- + -na thi- + -na Kuqakathekile ukuthi siphawule ukuthi isabizwana lesi sisisebenzisa kakhulukazi emtshweni uma sifuna ukugcizelela inkulumo. Isigogo sigoqwa sisemanzi — umntwana ufundiswa ukuziphatha kuhle esemncane. Impambosi yokwenziwa -iw- Amahlamvu adojwa ngabafundi. Isigqili- ngumuntu osebenza nzima engaholi lutho.

Next

zim isindebele learners

isabizwana soqobo

Okwesibili isenzo sithi umenziwa kumele alandele ngemuva kwaso. Siqala ngesiqalo sebizo qho u- u kuthi ungwaqa wokuqala abe ngugwaqa omkhulu. Uthethe ikhosikazi elimhlotshana elingesibuhle nje. Ibinzana lamagama lakheka liphinde lixhumane noma lihlobane kanjani? Silakho ukuqalisa ngazo emabizweni njengakuzibonelo eziphezulu u a lo b. Umchithiso- umuthi ophiwa izinja ukuze zibe bukhali ekuzingeleni. Amanxusa- ngamajaha ayethunywa yinkosi ukuyabulala labo inkosi eyabe ithe kababulawe.

Next

Isabizwana soqobo sakhiwa ngendlela ezimbili

isabizwana soqobo

Kusasa kuyizolo- okwenza lamuhla kuyakwenzeka lakusasa. Isabizwana soqobo Sisinanzelela ngesijobelelo saso u — na Ukuhlela isabizwana ngezigaba zamabizo. Ungayibona ekhaya kutsho ukuthi uzaphekela amadlozi. Sisusa isiqalo u-u siqale ngesiqalo sebizo qho u- u kuthi ungwaqa wokuqala abe ngugwaqa omkhulu. Umlomo litshoba lokuziphungela- ukuphendula uzama ukuzisiza kulelocala oletheswayo.

Next

zim isindebele learners

isabizwana soqobo

Siqala ngesiqalo sebizo qho u- u kuthi ungwaqa wokuqala abe ngugwaqa omkhulu. Ukuzokhela amalahle ekhanda- ukuzilethela udubo kumbe ubunzima. Ukusuza komnumzana kwesulelwa kumfokazana — isono somuntu omdala kasibatshazwa. Ngamanye amazwi ophimbohluka basikhombisa ukuxhumana phakathi kweFonoloji kanye neSemanthiksi. Ngamanye amazwi igama elilodwa lingaba nezincazelo ezimbili ezahlukene. Ukuphosa ilizwi- ukuthola ithuba lokukhuluma. Inyoni itshayelwa abadala- umntwana angaze abelecala olomlandu ngumzali.

Next

isabizwana soqobo

isabizwana soqobo

Ukudla usesulela phansi njenge gundwane- ukungabongi. Isikhupha- inyama ephekwa idliwe ngakusasa isiqanda. Ukwesaba umnyama ongela mpisi- akufanele umuntu esabele khatshana engakazami. Isiqalo esehlukile sisebenza emabizweni athile kuphela: abeSuluthu, abeNguni, abeLungu. Amagama ahlangana futhi ahlobana kanjani ukuze ache umusho ophelele oqukethe umqondo ophelele? Ithendele elihle ngelikhala ligijima- ukuthi nxa umuntu esefikelwe yingozi kumele azame amacebo okuphunyuka kulokuthi azilingane aze alimale. Ukuzidlisa satshanyana- ukuhlolisisa ukuze ubone umumo. If you've got more information on this, feel free to drop me an email at: or drop me a comment.

Next

Isabizwana in English, translation, Zulu

isabizwana soqobo

Lolu hlobo lwamagama alunakho ukudonsa okugqamile. Izenzo ezizimele main verb 2. Morphological substitution — lena yinguquko lapho isakhiwo sifakwa endaweni yesinye. Sisusa unkamisa u- i osekuqaleni siqale ngesiqalo sebizo qho u- u kuthi ungwaqa wokuqala abe ngugwaqa omkhulu. Iwosana Igidela izulu njalo kayithwasiswa iyaphehlelwa. Ukuncamulela- ukudla amahlaka kuqala kulabanye ngumfana ongayisiso sihwaba.

Next

ALLEX Project :

isabizwana soqobo

Ukuthungulula- ukuqalisa ukuvuleka kwamehlo omdlwane ukuthi ubone. Ukugwetshelwa ugodo- isigwebo somuntu ozabulawa. Umunge — isikhala esingaphansi kwegula okuphuma khona umlaza. Asisho ukuthi: Abenzi bokubi beboshiwe. Agelezela lapha okwehle khona- kulula ukwethesa icala komeyisayo kulalowo omesabayo. Imbuzi igudla iguma- kafuni kuphumela egcekeni ngenkulumo yakhe.

Next

zim isindebele learners

isabizwana soqobo

Inkundla- kulapho amadoda axoxa khona indaba. Izihlanganiso zimpawu zenkulumo zemvelo ngoba asingeke satsho ukuthi zithathelwa ngaphi kanti futhi loluhlobo lwempawu zenkulumo aluguquki lula. Angabuye asebenze ehambisana namagama angakwazi ukuzimela. Ukutshaya ekhaleni- uphe impendulo eqondileyo. Insendlu- iyakhala ibizela umuntu inyosi, inyoka kumbe isilwane.

Next

zim isindebele learners

isabizwana soqobo

Nanzelela njalo ukuthi kukhona ukulwangisa ekwakheni izinciphiso emagameni athize njenga ku a lo b kuzibonelo eziphezulu. Elokuqhathanisa: ngangezihlabathi zolwandle, njengamatshe, uhlaba okwameva 10. Udiwo lufuze imbiza- umntwana ufuze abazali bakhe. Izigaba 16, 17 lo 18 ayisimabizo kodwa yizandiso zendawo. Izibonelo zemisho ezilandelayo zikhombisa ngokusobala ukuthi isigaba ngasinye sinezivumelwano zaso. Nanzi impawu zenkulumo eziyizo esizichazileyo lapha ngamafitshane: Ibizo Ibizo ligama elikhomba into esingayibona loba engeke sayibona. Iphinyiswa ngokuthi ucishe ukhamise umlomo nayo.

Next

ISIZULU FIRST ADDITIONAL LANGUAGE

isabizwana soqobo

N 1970 Ilifa labobaba, MamboPress, Gweru Nyamambi A. There are 6 main headings, namely: 1. Kwesinye isikhathi siyasebenzisa lesivumelwano sikamenziwa njalo lesisivumelwano siza phambi kwesivumelwano senhloko. Lakunani ukuhambelana kukasobizo lenani kuvezwa yisivumelwano. Ukuthwasa- yikuphuma kwenyanga entsha iqalisa ukubonakala. Muntu mu ni ofike la? Phakathi kwezinto ezibalulekile uDoke azishoyo ekuhlonzeni kwakhe amagama word identification wukuthi ubheka ukugcizelela stress elungeni elandulela elokugcina. Zonke izichasiso zakhiwe ngezakhi ezimbili, ezithi isivumelwano kanye lesiqu.

Next